Your address will show here +12 34 56 78
INFORMACJE NOTARIALNE
Do zbycia nieruchomości obciążonej hipotekami i, z której prowadzona jest egzekucja wymagane winny być następujące dokumenty:

1. W przypadku nieruchomości zabudowanych oraz prawa użytkowania wieczystego i własności budynku, stanowiącej odrębną nieruchomość:
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypis z kartoteki budynków, opatrzone klauzulą, że służą za podstawę wpisu do KW, 
 • zaświadczenie wierzyciela hipotecznego o wysokości zadłużenia z podaniem rachunku na który ma być dokonana spłata, 
 • pismo komornika prowadzącego egzekucję o wysokości egzekwowanej kwoty i podaniem rachunku na który mają zostać wpłacone wszelkie należności dla komornika, 
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
 • zaświadczenie o rewitalizacji (pierwokup gminy), 
 • zaświadczenie o objęciu (nie objęciu) w uproszczonym planie urządzenia lasu, 
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.

2. W przypadku nieruchomości niezabudowanych i prawa użytkowania wieczystego gruntu:
 • wyżej wymienione dokumenty z wyjątkiem wypisu z kartoteki budynków i świadectwa charakterystyki energetycznej.

3. W przypadku nieruchomości stanowiących lokale:
 • zaświadczenie wierzyciela hipotecznego o wysokości zadłużenia z podaniem rachunku na który ma być dokonana spłata, 
 • pismo komornika prowadzącego egzekucję o wysokości egzekwowanej kwoty i podaniem rachunku na który mają zostać wpłacone wszelkie należności dla komornika, 
 • zaświadczenie o rewitalizacji (pierwokup gminy), 
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu.

4. W przypadku sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw:
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej dla celów zbycia, 
 • zaświadczenie wierzyciela hipotecznego o wysokości zadłużenia z podaniem rachunku na który ma być dokonana spłata, 
 • pismo komornika prowadzącego egzekucję o wysokości egzekwowanej kwoty i podaniem rachunku na który mają zostać wpłacone wszelkie należności dla komornika, 
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu. 


Ogólne zasady dotyczące zbywania nieruchomości :
 • Jeżeli stroną jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna to konieczna jest zgoda właściwego organu lub podmiotu na zbycie bądź nabycie nieruchomości lub prawa. 
 • Jeżeli nabywcą nieruchomości bądź prawa użytkowania wieczystego jest cudzoziemiec, to poza zwolnieniami ustawowymi wymagane jest zezwolenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 • Jeżeli zbywana nieruchomość bądź prawo użytkowania wieczystego ma status nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to należy spełnić wymogi tej ustawy i nabywcą nieruchomości może być tylko osoba spełniająca wymogi tej ustawy.  
 • Jeżeli nabywca nieruchomości nabył ją poprzez zasiedzenie lub z mocy prawa potwierdzonego aktem własności ziemi, w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego, aktem nadania ziemi , to własność tej nieruchomości jest objęta wspólnością majątkową małżeńską, jeżeli nabycie nastąpiło w trakcie trwania związku małżeńskiego.  
 • Należy zwrócić uwagę na przepisy ,z których wynikać będzie prawo pierwokupu określone w ustawach, na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy (pamiętać, że przy zbiegu pierwokupu nabywa ten kto pierwszy go wykonał).  
 • W przypadku zbycia lokali nabywca powinien się upewnić u zarządcy nieruchomości wspólnej czy nie będzie przejmował nie rozliczonych kosztów poczynionych na nieruchomość wspólną. 
 • W przypadku zbywania zabudowanego prawa użytkowania wieczystego należy doprowadzić do ujawnienia budynków w księdze wieczystej, a jeżeli są ujawnione sprawdzić czy opis wieczystoksięgowy jest zgodny z rzeczywistym stanem budynków. 
 • Nabywca powinien zwrócić uwagę na odpowiedzialność zbywcy z tytułu zaległości podatkowych wynikających z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.  
 • W przypadku zbycia obiektów budowlanych nabywca powinien się upewnić, że zostały one wzniesione zgodnie z zezwoleniem. 
 • Na wykreślenie hipotek wymagana jest zgoda z podpisami notarialne poświadczonymi, to samo dotyczy pełnomocników banku. 

Nie oddawaj komornikowi 15% ceny swojego mieszkania.
Nie zostań z długami po sprzedaży swojej nieruchomości.
Zgłoś nieruchomość i pozwól sobie pomóc, póki nie jest za późno. 
Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości jest dla Ciebie.