Skip links
Dla Dłużnika

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Spółkę Koncyliator tworzą ludzie z doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w kancelariach komorniczych, sądach, instytucjach branży finansowej oraz firmach windykacyjnych. Firmę reprezentują ponadto restrukturyzator zadłużeń, prawnik, psycholog oraz specjaliści od sprzedaży nieruchomości.

Dla dłużnika
01

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Wypowiedzenie umowy kredytowej to formalne pismo lub oświadczenie skierowane przez jedną ze stron umowy kredytowej (kredytodawcę lub kredytobiorcę) w celu zakończenia lub rozwiązania tej umowy. Wypowiedzenie może być zastosowane w różnych kontekstach, takich jak kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, ale także np. karty kredytowe.

Proces wypowiedzenia umowy kredytowej może różnić się w zależności od obowiązujących przepisów prawa oraz rodzaju kredytu. Ważne zatem jest, aby dokładnie przestudiować umowę kredytową i sprawdzić, jakie warunki dotyczą wypowiedzenia umowy.

Oddłużanie to podjęcie działań w celu uregulowania swojego zadłużenia na korzystnych warunkach.

Dla dłużnika
02

Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy

Przyczyny wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy kredytowej może być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak:
– niedotrzymanie warunków umowy przez jedną ze stron,
– ustawowe przepisy, które dają prawo do wypowiedzenia w określonych sytuacjach,
– decyzja jednej ze stron o rozwiązaniu umowy przed terminem.

Termin wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy kredytowej zazwyczaj musi być złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z postanowieniami umowy lub przepisami prawa. Termin wypowiedzenia może różnić się w zależności od rodzaju kredytu i przepisów prawnych.

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy kredytowej zwykle musi być złożone na piśmie i dostarczone do drugiej strony w odpowiedni sposób, zgodnie z wymaganiami umowy lub przepisami prawa.

Skutki wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy kredytowej może mieć różne konsekwencje w zależności od okoliczności i przepisów prawnych. Na ogół może to oznaczać konieczność spłaty pozostałego zadłużenia w określonym terminie lub rozpoczęcie procesu windykacji.

Dla dłużnika
03

Windykacja

Dłużnik może bronić się przed windykacją, szczególnie w przypadku, gdy uważa, że roszczenia wierzyciela są nieuzasadnione lub gdy nie zgadza się z okolicznościami wyegzekwowania długu. Ważne jest, aby dłużnik nie ignorował komunikatów i wezwań od wierzyciela lub firm windykacyjnych.

Lepiej jest podejść do sytuacji odpowiedzialnie i aktywnie, szukając rozwiązań, które pozwolą na wyegzekwowanie długu w sposób, który jest możliwy do zaakceptowania dla obu stron. Jeśli dłużnik ma wątpliwości lub obawy, zawsze warto zasięgnąć porady prawnej, aby być dobrze poinformowanym na temat swoich praw i opcji obrony przed windykacją.

Oddłużanie to podjęcie działań w celu uregulowania swojego zadłużenia na korzystnych warunkach.

Dla dłużnika
04

Ochrona interesów dłużnika

Sprawdzenie podstawy roszczenia

Dłużnik powinien dokładnie przeanalizować wszelkie informacje dotyczące swojego zadłużenia, takie jak umowa kredytowa, faktury, wyciągi bankowe itp., w celu potwierdzenia, czy roszczenie wierzyciela jest uzasadnione i zgodne z umową.

Skontaktowanie się z wierzycielem

Dłużnik może skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem w celu wyjaśnienia swojej sytuacji finansowej, zaproponowania planu spłaty lub negocjacji zmiany warunków umowy w celu łatwiejszej spłaty długu.

Sprzeciwienie się roszczeniom

Jeśli dłużnik uważa, że roszczenie wierzyciela jest nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, może wnieść sprzeciw przed sądem lub odpowiednim organem windykacyjnym. Wtedy sprawa zostanie rozpatrzona w procesie sądowym, a dłużnik będzie miał możliwość udowodnienia swoich racji.

Weryfikacja z przepisami prawa

Dłużnik powinien upewnić się, że proces windykacyjny prowadzony przez firmę windykacyjną lub przedsiębiorstwo jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza jego praw jako dłużnika.

Konsultacja z prawnikiem

Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach windykacyjnych, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i poradę prawna w trakcie procesu obrony przed windykacją.

Dokładna weryfikacja dokumentów

Dłużnik powinien dbać o zachowanie wszelkich dokumentów dotyczących swojego zadłużenia i dowodów na dokonywane spłaty lub innych umów z wierzycielem. Może to być istotne w trakcie obrony przed roszczeniami windykacyjnymi.

Dla dłużnika
05

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to dokument wydany przez sąd, który stanowi nakaz zapłaty określonej kwoty pieniężnej przez jedną stronę na rzecz drugiej strony. Jest to uproszczona procedura, która pozwala wierzycielom uzyskać szybkie orzeczenie sądu w sprawie wymagania zapłaty od dłużników.

Dłużnik, który zostanie objęty nakazem zapłaty, ma obowiązek dokonania płatności na rzecz wierzyciela. Ważne jest, aby świadomie reagować na otrzymany nakaz zapłaty, ponieważ zaniedbanie tego może prowadzić do poważniejszych konsekwencji prawnych, takich jak zwiększone koszty egzekucji lub znaczne utrudnienia finansowe w wyniku ingerencji w majątek.

Oddłużanie to podjęcie działań w celu uregulowania swojego zadłużenia na korzystnych warunkach.

Dla dłużnika
06

Procedura nakazu zapłaty

Złożenie wniosku

Wierzyciel składa wniosek o nakaz zapłaty do odpowiedniego sądu, w którym określa kwotę, jaką dłużnik jest winien zapłacić, oraz przedstawia dowody na potwierdzenie swoich roszczeń.

Ocena wniosku

Sąd analizuje wniosek, weryfikuje przekazane dowody i sprawdza, czy są spełnione wymogi formalne. Jeśli wniosek spełnia wymogi, sąd wydaje nakaz zapłaty.

Dostarczenie nakazu zapłaty do dłużnika

Nakaz zapłaty jest dostarczany do dłużnika, informując go o wymaganym terminie i kwocie do zapłaty. Dłużnik ma prawo odpowiedzieć na nakaz, jeśli uważa, że istnieje podstawy do sporu.

Sprzeciw dłużnika

Jeśli dłużnik uważa, że nakaz zapłaty jest nieuzasadniony lub ma zastrzeżenia co do roszczenia, może wnieść sprzeciw przed sądem. Wtedy sprawa może przejść do normalnego procesu sądowego.

Egzekucja

Jeśli dłużnik nie zgłasza sprzeciwu lub sąd nie uwzględnia jego argumentów, nakaz zapłaty staje się prawomocny. Wierzyciel może wówczas rozpocząć egzekucję, czyli zastosowanie odpowiednich środków w celu odzyskania należności od dłużnika. Może to obejmować zajęcie wynagrodzenia, konta bankowego, nieruchomości lub innych aktywów.

Szczegóły
Przesuń