Skip links
Dla Dłużnika

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Spółkę Koncyliator tworzą ludzie z doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w kancelariach komorniczych, sądach, instytucjach branży finansowej oraz firmach windykacyjnych. Firmę reprezentują ponadto restrukturyzator zadłużeń, prawnik, psycholog oraz specjaliści od sprzedaży nieruchomości.

Dla dłużnika
01

Restrukturyzacje

Restrukturyzacja długu jest stosowana, gdy dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i ma problemy ze spłatą zobowiązań zgodnie z umową. Wierzyciel może być zainteresowany restrukturyzacją, ponieważ to bardziej opłacalne niż dalsze windykowanie długu lub rozpoczynanie postępowania sądowego. Jeśli zatem chcesz uniknąć bankructwa, powinieneś zrestrukturyzować swoje przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Jeśli przed restrukturyzacją było prowadzone przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne, w trakcie restrukturyzacji z mocy prawa ulegnie zawieszeniu. Możliwe będzie uchylenie zajęć dokonanych przez komornika przed restrukturyzacją np. zajęć rachunków bankowych. W trakcie restrukturyzacji skierowanie egzekucji do Twojego majątku będzie niedopuszczalne.

Restrukturyzacja długu, czyli zmniejszanie obciążenia długu przez zmianę warunków umowy między wierzycielem a dłużnikiem.

Dla Dłużnika
02

W trakcie restrukturyzacji wypowiedzenie Tobie umowy najmu lub dzierżawy, a także umów kredytu, leasingu oraz innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia Twojego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego będzie niedopuszczalne. Restrukturyzacja długu może wymagać czasu, ale może być korzystna dla każdego dłużnika, ponieważ będzie on w stanie uniknąć bankructwa.

Restrukturyzacja zobowiązań będzie polegać na zmniejszeniu wysokości, rozłożeniu spłaty na raty, odroczeniu terminu zapłaty, zmianę zabezpieczenia albo innych sposobach, które będą najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Dla dłużnika
03

Postępowanie restrukturyzacyjne

Przedsiębiorstwa

Firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą prosić swoich wierzycieli o restrukturyzację zadłużenia. To może obejmować zmianę terminów spłaty, obniżenie kwoty długu, refinansowanie lub umorzenie części długu.

Osoby fizyczne

Osoby zadłużone, które mają problemy z uregulowaniem swoich zobowiązań, mogą próbować uzyskać restrukturyzację swojego zadłużenia. To może obejmować negocjacje z wierzycielami w celu wypracowania planu spłaty, który odpowiada możliwościom finansowym dłużnika.

Kredyty hipoteczne

W przypadku długoterminowych kredytów hipotecznych, restrukturyzacja może polegać na zmianie stopy procentowej, przedłużeniu okresu spłaty lub zmianie innych warunków umowy.

Obligacje korporacyjne

Emitenci obligacji mogą prosić o restrukturyzację, jeśli napotkają trudności finansowe i nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań względem obligatariuszy.

Dla Dłużnika
04

Rejestracja restrukturyzacji zadłużenia może wymagać zgody wierzycieli i czasami może być formalnie uregulowana przez sąd lub organ upadłościowy, zwłaszcza w przypadku większych restrukturyzacji. Celem jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli dłużnikowi na uregulowanie zobowiązań w sposób wykonalny, jednocześnie zachowując interesy wierzycieli.

Warto zaznaczyć, że restrukturyzacja zadłużenia różni się od upadłości, ponieważ w restrukturyzacji dłużnik nadal działa i stara się spłacić swoje zobowiązania, podczas gdy w upadłości proces może prowadzić do likwidacji majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli.

Szczegóły
Przesuń