Skip links
Dla Dłużnika

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Spółkę Koncyliator tworzą ludzie z doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w kancelariach komorniczych, sądach, instytucjach branży finansowej oraz firmach windykacyjnych. Firmę reprezentują ponadto restrukturyzator zadłużeń, prawnik, psycholog oraz specjaliści od sprzedaży nieruchomości.

Dla dłużnika
01

Ugody

Często spotykanym czynnikiem utrudniającym transakcje są dodatkowe zadłużenia pojawiające się w księdze wieczystej. Zarówno Zakład Ubezpieczeń społecznych, Urząd Skarbowy, jak i miejscowe Urzędy Gmin są zobligowane do zabezpieczenia swoich roszczeń wpisami przymusowych hipotek. Robią to z urzędu, niezależnie od faktu iż wartość nieruchomości jest często mniejsza od wysokości wpisu hipotecznego głównego wierzyciela. Mnogość wierzycieli, z których każdy chce odzyskać jak najwięcej, zazwyczaj wyklucza możliwość sprzedaży nieruchomości bez udziału komornika.

Jednakże firmę Koncyliator tworzą osoby z bogatym doświadczeniem w rozwiązywaniu tego typu spraw. Znajomość przepisów, ogólnych zasad i wewnętrznych regulaminów jednostek samorządowych i instytucji państwowych pozwala nam ma skuteczne negocjowanie z Urzędami.

Ugoda, w której dłużnik unika upadłości lub egzekucji komorniczej, a wierzyciele odzyskują swoje pieniądze lub minimalizują straty.

Dla Dłużnika
02

Wielokrotnie uzyskiwaliśmy promesy i zaświadczenia z urzędów, często w czasie krótszym niż urzędowy. Z każdą kolejną sprzedażą udaje nam się przekonać kolejne urzędy do współpracy, a urzędy już z nami współpracujące i nas znające często wybierają drogę koncyliacji jako szybszą i skuteczniejszą. Restrukturyzacja zobowiązań będzie polegać na zmniejszeniu wysokości, rozłożeniu spłaty na raty, odroczeniu terminu zapłaty, zmianę zabezpieczenia albo innych sposobach, które będą najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Koncyliator zajmuje się wyłącznie nieruchomościami trudnymi, czyli zadłużonymi (nie obsługujemy nieruchomości czystych), co odróżnia nas od zwykłych biur nieruchomości, a które często korzystają z naszej pomocy.

Dla dłużnika
03

Procedura ugody z wierzycielami

Analiza sytuacji finansowej

Pierwszym istotnym krokiem jest zrozumienie pełnego obrazu swojego zadłużenia, w tym wysokości długu, terminów spłaty, odsetek oraz potencjalnych kosztów dodatkowych.

Określenie celów

Należy określić swoje cele negocjacyjne, na przykład: obniżenie całkowitej kwoty długu, zredukowanie odsetek, przedłużenie terminu spłaty lub ustalenie korzystnych warunków spłaty.

Kontakt z wierzycielem

Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wierzycielem, aby rozpocząć negocjacje. Może to odbyć się za pomocą listu, e-maila lub rozmowy telefonicznej. W niektórych przypadkach, jeśli zadłużenie jest znaczne, warto skorzystać z pomocy prawnika lub mediatora.

Prezentacja sytuacji

Dłużnik powinien przekazać wierzycielowi rzetelne informacje dotyczące swojej sytuacji finansowej, włączając w to ewentualne trudności, które uniemożliwiają regularne spłacanie długu zgodnie z pierwotnymi warunkami umowy.

Negocjacje

Rozpoczynają się negocjacje między dłużnikiem a wierzycielem w celu osiągnięcia porozumienia. Warto być elastycznym, ale jednocześnie stanowczym w przedstawianiu swoich oczekiwań i możliwości spłaty.

Ustalanie warunków ugody

Jeśli osiągnięta zostanie satysfakcjonująca dla obu stron ugoda, warunki układu powinny zostać spisane na piśmie. Mogą obejmować zmiany w kwocie długu, harmonogramie spłaty, odroczenie spłaty itp.

Realizacja ugody

Po podpisaniu ugody przez obie strony, dłużnik zobowiązuje się do spełnienia warunków umowy, a wierzyciel wyraża zgodę na zmodyfikowane warunki spłaty.

Dla Dłużnika
04

Warto pamiętać, że procedura ugody z wierzycielem może nie zawsze zakończyć się powodzeniem. W niektórych przypadkach wierzyciele mogą nie wyrazić zgody na układ lub zaoferować bardziej restrykcyjne warunki. Jednak negocjacje mogą być wartościowym narzędziem w radzeniu sobie z trudnościami finansowymi i unikaniu problemów wynikających z niespłacania długu.

W przypadku skomplikowanych zadłużeń lub znacznego obciążenia finansowego, warto zwrócić się o poradę do specjalisty w obszarze rozwiązywania tego typu problemów. Firma Koncyliator od lat oferuje swoim klientom skuteczną pomoc w zakresie ugód z wierzycielami.

Home
Account
Cart
Search
Szczegóły
Przesuń