Skip links
Dla Dłużnika

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Spółkę Koncyliator tworzą ludzie z doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w kancelariach komorniczych, sądach, instytucjach branży finansowej oraz firmach windykacyjnych. Firmę reprezentują ponadto restrukturyzator zadłużeń, prawnik, psycholog oraz specjaliści od sprzedaży nieruchomości.

Dla dłużnika
01

Zakup wierzytelności

Zakup długu to transakcja, w której jedna strona nabywa od drugiej strony wierzytelność lub prawo do egzekwowania długu od dłużnika. Wierzytelność to uprawnienie do otrzymania płatności lub wykonania pewnego świadczenia, które może wynikać z umowy, pożyczki, faktury, czeku, weksla lub innego dokumentu potwierdzającego zobowiązanie dłużnika do spłaty długu.

Transakcje zakupu wierzytelności mogą odbywać się na rynku pierwotnym, gdy wierzytelność jest sprzedawana po raz pierwszy, na przykład przez wierzyciela, który chce szybko uzyskać środki, lub na rynku wtórnym, gdy wierzytelność zostaje odsprzedana przez wcześniejszego nabywcę.

Zakup wierzytelności to przeniesienie prawa do danego długu z jednego podmiotu na inny.

Dla Dłużnika
02

Warto podkreślić, że zakup wierzytelności może wiązać się z ryzykiem, zwłaszcza jeśli dłużnicy mają trudności finansowe. Nabywcy muszą dokładnie zbadać dokumentację dotyczącą wierzytelności, ocenić zdolność dłużnika do spłaty oraz zrozumieć wszelkie potencjalne ryzyka związane z transakcją.

Ponadto, procedury zakupu wierzytelności mogą różnić się w zależności od przepisów prawa i standardów rynkowych obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dlatego też, zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy, powinni skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak prawnicy lub doradcy finansowi, w celu zrozumienia i realizacji transakcji zakupu wierzytelności.

Dla dłużnika
03

Korzyści dla nabywcy:

Korzyści dla sprzedawcy:

Możliwość uzyskania atrakcyjnych cen wierzytelności, zwłaszcza jeśli dłużnicy są niechętni lub mają trudności w spłacie długu.

Ochrona przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika, ponieważ dług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, gdyż zakup wierzytelności może być alternatywą dla inwestycji w tradycyjne aktywa finansowe, takie jak akcje czy obligacje.

Natychmiastowa likwidacja wierzytelności i uzyskanie środków pieniężnych, które można wykorzystać do spłaty własnych zobowiązań lub inwestycji.

Możliwość zarobienia na różnicy między ceną zakupu wierzytelności a kwotą, którą uda się odzyskać od dłużnika w przyszłości.

Koncentracja na głównej działalności, gdyż nie trzeba już zajmować się egzekwowaniem wierzytelności.

Home
Account
Cart
Search
Szczegóły
Przesuń